Kompetencje CYCLE

Nasz punkt odniesienia

Możemy zdefiniować kompetencje dla gospodarki cyrkulacyjnej (GOZ) jako te, które są kluczowe dla zrównoważonej przyszłości i obejmują szerokie spektrum umiejętności od szczegółowej wiedzy o zasobach i surowcach po dogłębne zrozumienie zachowań społecznych wymaganych do stworzenia modelu, który działa na rzecz społeczeństwa, gospodarki i środowiska.
Jak widać, pojęcie to obejmuje dwa obszary transformacji gospodarki cyrkulacyjnej: produkcję i konsumpcję. Oba zawierają wiedzę teoretyczną i umiejętności społeczne, które należy rozwijać i aktualizować. Z tej perspektywy, poniższa ilustracja przedstawia trzy główne obszary kompetencji charakteryzujących gospodarkę cyrkulacyjną:

Powyższy rysunek przedstawia trzy rodzaje umiejętności, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji dla gospodarki cyrkulacyjnej (GOZ):

  1. Kompetencje techniczne – związane z konkretnymi zadaniami w każdym zawodzie;
  2. Ogólne kompetencje interdyscyplinarne – związane z przekrojowymi obszarami wiedzy potrzebnymi do wspierania każdego zawodu;
  3. Kompetencje normatywne – umiejętności przekrojowe związane z wizją i wartościami potrzebnymi do wspierania przejścia do modelu gospodarki cyrkulacyjnej.

Schemat kompetencji CYCLE

Kierując się zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym możemy dokonać innego podziału na trzy typy kompetencji, ze względu na ich rolę w procesie życia i wykorzystania produktów i materiałów:

  1. Kompetencje mające na celu ograniczenie zakresu wykorzystania produktów i materiałów przy jak najdłuższym zachowaniu ich wartości (ochrona surowców) – OGRANICZENIE CYKLU
  2. Kompetencje mające na celu jak najdłuższe utrzymanie produktów i materiałów na najwyższym poziomie ich użyteczności (optymalizacja) – SPOWOLNIENIE CYKLU
  3. Kompetencje mające na celu ponowne wykorzystanie produktu (po zakończeniu przez niego pierwotnego cyklu życia), nadając mu nową wartość (zwiększenie efektywności) – ZAMKNIĘCIE CYKLU

Do każdej z tych kategorii włączymy kompetencje przekrojowe i osobiste, które wspierają główne koncepcje zawarte w każdej z nich. W związku z tym, proponujemy następujący schemat kompetencji:

Bardziej szczegółową wersję naszego modelu pedagogicznego można pobrać tutaj w formie pliku pdf:
Pedagogical Model to Include Circular Economy Competences in Adult Education