Streszczenie

Koncepcja gospodarki okrężnej jest odpowiedzią na dążenie do zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącego zapotrzebowania na światowe zasoby surowców oraz degradacji środowiska naturalnego. Ekologizacja gospodarki europejskiej, nakreślona w strategii „Europa 2020”, będzie miała głęboki wpływ na rynek pracy i rozwój umiejętności społeczeństwa europejskiego.

Przestawienie się na gospodarkę okrężną wymaga nowych umiejętności, kompetencji oraz podejścia. Edukacja, wstępne i ustawiczne kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych (czy „uczenie się przez całe życie”) mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu i aktualizowaniu odpowiednich umiejętności.

Projekt CYCLE ma na celu stworzenie zestawu narzędzi, które poprawią i rozwiną kompetencje szkoleniowe nauczycieli przedmiotów niezawodowych dla osób dorosłych (dalej zwanych od angielskiego skrótu „NVAT”), które zapewnią wprowadzenie kompetencji gospodarki okrężnej w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do stworzenia atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej dla NVAT i wypełniając istniejącą lukę w tej dziedzinie.

Projekt CYCLE ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie gospodarki okrężnej nauczycieli aby ułatwić wdrożenie rozwoju tych kompetencji w kształceniu dorosłych, przyczyniając się do poszerzenia ich umiejętności zawodowych i edukacyjnych, które są niezbędne i które należy uwzględnić wraz z wymogami środowiska naturalnego i celami strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki okrężnej do 2020.

Projekt został sfinansowany w ramach programu ERASMUS+, Partnerstwo strategiczne w kształceniu dorosłych (Nr: 2017-1-ES01-KA204-038470) i będzie realizowany w okresie od października 2017 r. do września 2019 r.